تشخیص عداد اول
شما در جای خالی زیر عدد مورد نظرتون را وارد کنید تا عدد اول یا مرکب بودنش مشخص شود

عدد را وارد کنید: