عدد بزرگتر   
دقت داشته باشید عدد اول باید بزرگ تر باشد     (عدد کوچک تر)